باران زندگی

تو بارانی عزیزم... تو تمام زندگی هستی...

زندگی با طعم باران

بارانی آمد! قلب

     و ما را تازه تر کرد 

           و روزهایمان را

               و زندگیمان نیز 

و حالا می فهمیم متفکر

     آبتنی کردن چه مزه ای دارد خوشمزه

شما هم بفرمایید

     زندگی با طعم باران 

شاید وقتی دیگر

گاهی باورش سخت است حتی آنی در اختیارت نیست که با دلت بازی کنی این قصه امروز ماست شاید وقتی دیگر دوباره سلام کنیم ...
25 آذر 1392